Молитвы матери за сына: самые сильные

Каж­дая мама жела­ет сво­е­му ребен­ку счаст­ли­вой жиз­ни в достат­ке, забо­тит­ся о его здо­ро­вье, наде­ет­ся, что уда­ча не отвер­нет­ся от него. Одна­ко жизнь мно­го­гран­на и непред­ска­зу­е­ма, и быва­ют ситу­а­ции, кото­рые ее услож­ня­ют, а порой род­ной ребе­нок ока­зы­ва­ет­ся в слож­ной ситу­а­ции. В этом слу­чае помо­жет молит­ва за сына, обра­щен­ная к выс­шим силам.

При про­из­не­се­нии с осо­бой искрен­но­стью и жела­ни­ем помочь ребен­ку в труд­ную мину­ту ее сло­ва обя­за­тель­но будут услы­ша­ны и помощь придет.

Молитва Господу Богу

Обра­ще­ние к Богу — одно из самых дей­ствен­ных и дей­ствен­ных. Сло­ва молит­вы, исхо­дя­щие от серд­ца, не оста­нут­ся без отве­та, и если они испол­не­ны веры, то полу­чат помощь от Бога.

Молитвы за ребенка - сильнейшие

О́тче Святы́й, Предве́чный Бо́же! Тебе́ молю́ся о ча́де мое́м (и́мя) его́же даро­ва́ ми́ бла́гость Твоя́. Ты́ да́л еси́ ему́ бытие́, оживотвори́л его́ душе́ю безсме́ртною, огради́л святы́м креще́нием, во е́же жи́ти ему́ сообра́зно с во́лею Твое́ю и насле­до­вать Ца́рствие Небе́сное. Сохра­ни́ его́ во благода́ти Твое́й до кон­ца́ жи́зни его́.

Содей­ствуй ми́ Твое́ю благода́тию, дабы́ а́з воспита́л его́ во сла́ву и́мени Тво­е­го́ и в по́льзу бли́жним, пода́ждь ми́ к сему́ потреб­ные сре́дства, терпе́ние и си́лы. Го́споди, просвеща́й его́ све́том прему́дрости Тво­ея́, да лю́бит Тя́ все́ю душе́ю свое́ю и все́м помышле́нием свои́м.

Наса­ди́ в се́рдце его́ стра́х и отвраще́ние от вся́каго беззако́ния, да бу́дет непоро́чен в путе́х свои́х. Го́споди, укра­си́ ду́шу его́ целому́дрием, долготерпе́нием и вся́кою че́стностию, да вся́ка кле­ве­та́, ло́жь и ле́сть бу́дет ме́рзостна ему́.

Окро­пи́ его́ росо́ю благода́ти Тво­ея́, да преуспева́ет в доброде́тели и свя́тости и да возраста́ет в люб­ви́ Твое́й и люб­ви́ благочести́вых челове́к. А́нгел Храни́тель да пребыва́ет с ни́м все­гда́ и соблюда́ет ю́ность его́ от помышле́ний су́етных, от пре́лестей и собла́знов ми́ра сего́ и от вся́ких наве́тов лука́ваго.

А́ще же когда́ и согреши́т пред Тобо́й, не отвра­ти́ лица́ Сво­е­го́ от него́, но бу́ди ми́лостив ему́, воз­бу­ди́ сокруше́ние в се́рдце его́ и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти согреше́ния его́. Не лиши́ его́ и земны́х Твои́х бла́г, но посли́ ему́ вся́ ну́жная во вре́мени во приобре́тение блаже́нныя ве́чности.

Сохра­ни́ его́ от вся́кия напа́сти, беды́ и боле́зни и осеня́й во все́ дни́ живо­та́ его́. Бо́же Благи́й, еще́ молю́ся Тебе́: да́ждь ми́ весе́лие и ра́дость о ча́де мое́м и сподо́би мя́ предста́ти на Стра́шнем суди́щи Твое́м и с непосты́дным дерзнове́нием рещи́: се́ а́з и ча́до мое́, е́же да́л ми́ еси́, Го́споди.

Да ку́пно с ни́м прославля́я неизрече́нную ми́лость Твою́, пре­воз­но­шу пресвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Аминь.

Даже когда ребе­нок под­рос и повзрос­лел, мать забо­тит­ся о его бла­го­по­лу­чии, его здо­ро­вье, его успе­хах в делах. Молит­ва за ребен­ка с прось­бой о защи­те, обра­щен­ная к наше­му Гос­по­ду, тре­бу­ет пред­ва­ри­тель­но­го пока­я­ния в грехах.

В этом слу­чае она будет с боль­шей веро­ят­но­стью услы­ша­на, посколь­ку ее сло­ва искрен­ни, а ее дей­ствия (рас­ка­я­ние) осо­зна­ны и глу­бо­ко прочувствованы.

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тери услы́ши мя́, недо­стой­но­го раба́ Тво­е­го́ (и́мя). Го́споди, в мило­сти­вой вла́сти Твое́й ча́да мои́ (име­на́), поми́луй и спа­си́ и́х, и́мени Тво­е­го́ ра́ди. Го́споди, про­сти́ и́м все́ согреше́ния воль­ные и неволь­ные, совер­шен­ные и́ми пред Тобо́ю.

Го́споди, наста́ви и́х на и́стинный пу́ть Твои́х за́поведей и ра́зум про­све­ти́ све́том Твои́м, во спасе́ние души́ и исцеле́ние те́ла. Го́споди, бла­го­сло­ви́ и́х на ка́ждом ме́сте Тво­е­го́ влады́чества.

Го́споди, сохра­ни́ и́х си́лою Чест­но­го и Живо­тво­ря­ще­го Кре­ста́ Тво­е­го́, под кро́вом Твои́м святы́м, от летя­щей пули, стре́лы, меча́, огня́, от смер­то­нос­ной ра́ны, вод­но­го потопле́ния и напрас­ной сме́рти. Го́споди, огра­ди́ и́х от вся́ких ви́димых и неви́димых враго́в, от вся́кой беды́, зо́л, несча́стий, преда́тельства и пле́на.

Го́споди, исце­ли́ и́х от вся́кой боле́зни и ра́ны, от вся́кой скве́рны, и облег­чи́ и́х душе́вные страда́ния. Го́споди, да́руй и́м благода́ть Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го на мно́гие го́ды жи́зни, здра́вие и целому́дрие во вся́ком благоче́стии и люб­ви́, в ми́ре и единоду́шии с окру­жа­ю­щи­ми и́х началь­ству­ю­щи­ми, бли́жними и даль­ни­ми людь­ми́. Го́споди, умно́жь и укре­пи́ и́х умствен­ные спосо́бности и теле́сные си́лы, здра́вы и бла­го­по­луч­ны воз­вра­ти́ и́х в роди́тельский до́м.

Всеблаги́й Го́споди, да́руй мне́, недосто́йному и гре́шному рабу́ Тво­е­му́ (и́мя), роди́тельское благослове́ние на ча́д мои́х (име­на́) в настоя́щее вре́мя у́тра (дня́, ве́чера, но́чи), и́бо Ца́рство Твое́ ве́чно, всеси́льно и всемогущественно.
Аминь.

Что­бы убе­речь сво­е­го ребен­ка от все­воз­мож­ных невзгод и невзгод, необ­ду­ман­ных людей и необ­ду­ман­ных поступ­ков, вы може­те еже­днев­но читать пра­во­слав­ную молит­ву мате­ри за сво­е­го ребенка.

Го́споди Иису́се Хри­сте́, бу́ди ми́лость Твоя́ на де́тях мои́х (име­на́), сохра­ни́ их под кро́вом Твои́м, покры́й от вся́каго лука́ваго похоте́ния, отже­ни́ от них вся́каго вра­га́ и супоста́та, отве́рзи ему́ у́ши и о́чи серде́чныя, да́руй умиле́ние и смире́ние сердца́м их.

Го́споди, все мы созда́ние Твое́, пожале́й дете́й мои́х (име­на), и обра­ти́ их на покая́ние. Спа­си́, Го́споди, и поми́луй дете́й мои́х (име­на) и про­све­ти́ им ум све́том ра́зума Ева́нгелия Тво­е­го́ и наста́ви их на сте­зю́ за́поведей Твои́х и научи́ их, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог наш.

Молитва Пресвятой Богородице

Молитвы за ребенка - сильнейшие

С неза­па­мят­ных вре­мен Бого­ро­ди­ца счи­та­лась заступ­ни­цей и защит­ни­цей жен­щин и семьи. Молит­вы Пре­свя­той Бого­ро­ди­цы не оста­ют­ся без отве­та. Если сло­ва исхо­дят из само­го серд­ца с глу­бо­кой верой в то, что помощь будет ока­за­на, род­ной ребе­нок обя­за­тель­но ее полу­чит. Молит­ва мате­ри за сына силь­на и дей­ствен­на. Это сво­е­го рода аму­лет для ребен­ка, доволь­но мощ­ный и действенный.

О, Пресвята́я Влады́чице Де́во Богоро́дице, спа­си́ и сохра­ни́ под кро́вом Твои́м мои́х ча́д (име­на́), все́х отроко́в, отрокови́ц и младе́нцев, креще́нных и безы­мян­ных и во чре́ве ма́тери носи́мых. Укрой и́х ри́зою Тво­е­го́ матери́нства, соблю­ди́ и́х во стра́хе Бо́жием и в послуша́нии роди­те­лям, умо­ли́ Го́спода мое­го́ и Сы́на Тво­е­го́, да да́рует и́м поле́зное ко спасе́нию и́х. Вруча́ю и́х Матери́нскому смотре́нию Тво­е­му́, я́ко Ты́ еси́ Боже́ственный Покро́в раба́м Твои́м.

Не думай­те, что про­сто забо­та о малень­ком ребен­ке важ­на и необ­хо­ди­ма. На самом деле он тре­бу­ет защи­ты и боль­ше­го вни­ма­ния. Одна­ко род­ной ребе­нок, уже выле­тев­ший из роди­тель­ско­го гнез­да, нуж­да­ет­ся в помо­щи и забо­те, поэто­му мате­рин­ская молит­ва за взрос­ло­го ребен­ка не будет лиш­ней: Бого­ро­ди­ца не оста­вит его без сво­е­го покровительства.

Молитва о здоровье сына Пантелеймону Целителю

Жизнь и здо­ро­вье — глав­ные дары, кото­рые чело­век полу­ча­ет от Гос­по­да. И каж­дая мама забо­тит­ся о здо­ро­вье сво­е­го ребен­ка. Убе­речь его от неду­гов и неду­гов помо­жет не толь­ко укре­пить его физи­че­ское состо­я­ние, но и духов­ные силы, что осо­бен­но важ­но, если ребе­нок нездоров.

Молитвы за ребенка - сильнейшие

Молит­ва, адре­со­ван­ная Цели­те­лю Пан­те­лей­мо­ну, помо­жет убе­речь его от болез­ни, поспо­соб­ству­ет ско­рей­ше­му выздо­ров­ле­нию и не упа­дет духом, если ситу­а­ция будет очень серьез­ной. Он так­же был пре­крас­ным цели­те­лем в зем­ной жиз­ни, а в Небес­ном Цар­стве не забы­ва­ет помо­гать нуждающимся.

О, вели́кий Христо́в уго́дниче и пресла́вный целе́бниче, великому́чениче Пантелеи́моне! Душе́ю на Небе­си́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и Триипоста́сныя Его́ сла́вы наслажда́яйся, те́лом же и ли́ком святы́м на зем­ли́ в Боже́ственных хра́мах почива́яй и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чные чуде­са́ источа́яй. При́зри ми́лостивым твои́м о́ком на предстоя́щия лю́ди и честне́й ико́не уми́льно моля́щиеся и прося́щия от тебя́ целе́бныя по́мощи и заступле́ния.

Про­стри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плые моли́твы свои́ и испро­си́ душа́м на́шим оставле́ние согреше́ний на́ших. С ве́рою призыва́ем и́мя твое́, святы́й пра́ведный Пантелеи́моне. Я́ко ты прия́л еси́ благода́ть от Го́спода Бо́га – неду́ги отгоня́ти и стра́сти исцеля́ти. Тебя́ у́бо про́сим: не пре́зри нас, недосто́йных, моля́щихся тебе́ и тво­ея́ по́мощи тре́бующих. Бу́ди нам в печа́лех уте́шитель, в неду́зех лю́тых стра́ждущих врач.

Напа́ствуемым – ско́рый покрови́тель. Оча́м неду́гующим – прозре́ния да́тель. В ско́рбях пребыва́ющим – гото́вейший предста́тель и исцели́тель. Исхода́тайствуй всем вся, я́же ко спасе́нию поле́зная. Я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость, просла́вим всех благи́х Исто́чника и Даропода́теля, Бо́га Еди́ного, в Тро́ице Свято́й сла́вимого, Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Аминь.

Молитва Сергию Радонежскому о помощи сыну в учебе

Молитвы за ребенка - сильнейшие

О, свяще́нная гла­во́, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на зем­ли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и да́р чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся и небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от на́с ду́хом люб­ве́ тво­ея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, на́м оста́вивый!

Ве́лие име́я дерзнове́ние ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спа­сти́ рабы́ Его́ (име­на́), су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия: испро­си́ на́м от великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий да́р, все́м и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблужда́ющим на пу́ть и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве­ду­ю­шим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́меннаго жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся́ ны́ споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в де́нь стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же стра­ны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный гла́с Влады́ки Хри­ста́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Мое­го́, насле́дуйте угото́ванное ва́м ца́рствие от сложе́ния ми́ра.

Молитва Матроне Московской о женитьбе сына

Молитвы за ребенка - сильнейшие

Про­шу тебя, свя­тая Мат­ро­на Мос­ков­ская, о сча­стье для сына мое­го. Помо­ги ему най­ти избран­ни­цу  и избавь его от обман­щи­ков и людей нече­сти­вых. Подай ему женить­бу  и  жизнь семей­ную по запо­ве­дям Божи­им, здра­вие, что­бы все мы радо­ва­лись заступ­ни­че­ству тво­е­му и сла­ви­ли Гос­по­да всегда.
Аминь.

Молитва перед иконой «Неупиваемая чаша» от пьянства сына

Молитвы за ребенка - сильнейшие

О, Пре­ми­ло­сти­вая Вла­ды­чи­це! К Тво­е­му заступ­ле­нию ныне при­бе­га­ем, моле­ний наших не пре­зри, но мило­стив­но услы­ши нас, жен, детей и мате­рей, и исце­ли тяж­ким неду­гом пиян­ства одер­жи­мых и того ради от мате­ри сво­ея, Церкве Хри­сто­вы, и спа­се­ния отпа­да­ю­щих бра­тий и сестер и срод­ник наших.

О, Мило­сти­вая Мати Божия, кос­ни­ся сер­дец их и ско­ро воз­ста­ви от паде­ний гре­хов­ных, ко спа­си­тель­но­му воз­дер­жа­нию при­ве­ди их. Умо­ли Сына Сво­е­го, Хри­ста Бога наше­го, да про­стит нам согре­ше­ния наша и не отвра­тит мило­сти Сво­ея от людей Сво­их, но да укре­пит нас в трез­ве­нии и целомудрии.

При­и­ми, Пре­свя­тая Бого­ро­ди­це, молит­вы мате­рей, о чадех сво­их сле­зы про­ли­ва­ю­щих, жен, о мужех сво­их рыда­ю­щих, чад, сирых и убо­гих, заблуд­ши­ми остав­лен­ных, и всех нас, к иконе Тво­ей припадающих.

И да при­и­дет сей вопль наш, молит­ва­ми Тво­и­ми, ко Пре­сто­лу Все­выш­ня­го. Покрый и соблю­ди нас от лука­ва­го лов­ле­ния и всех коз­ней вра­жи­их, в страш­ный же час исхо­да наше­го помо­зи про­и­ти непре­ткно­вен­но воз­душ­ная мытар­ства молит­ва­ми Тво­и­ми, изба­ви нас веч­на­го осуж­де­ния, да покро­ет нас милость Божия в нескон­ча­е­мыя веки.
Аминь.

Как правильно возносить прошение за сына

Вы так­же може­те обра­тить­ся к дру­гим свя­тым с молит­вой за сво­е­го ребен­ка, глав­ное — про­из­но­сить его сло­ва с откры­тым и чистым серд­цем, верой и уве­рен­но­стью в том, что все про­бле­мы будут решены.

Луч­ше помо­лить­ся в церк­ви, пред­ва­ри­тель­но зажег све­чу на здо­ро­вье. Перед ико­ной Гос­по­да необ­хо­ди­мо пока­ять­ся в сво­их гре­хах и попро­сить про­ще­ния. Затем вы може­те пред­ло­жить выс­шим силам сло­ва пра­во­слав­ной молитвы.

Если нет воз­мож­но­сти пой­ти в храм, мож­но так­же помо­лить­ся дома перед ико­ной свя­то­го, к кото­ро­му обра­ще­ны сло­ва молит­вы. В любой труд­ный момент вы може­те обра­тить­ся к ним за помо­щью и защитой.

Оцените статью
Поделиться с друзьями
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.