Молитвы Ангелу-Хранителю: очень сильная защита

В сво­ей жиз­ни мы попа­да­ем в раз­ные ситу­а­ции, тре­бу­ю­щие взве­шен­но­го реше­ния. Часто они гро­зят раз­ны­ми непри­ят­но­стя­ми, обез­опа­сить себя от кото­рых помо­жет силь­ная молит­ва анге­лу-хра­ни­те­лю о защи­те. Он чита­ет­ся прав­ди­во, с пол­ной уве­рен­но­стью в полу­че­нии необ­хо­ди­мой помо­щи, и его мож­но исполь­зо­вать в раз­лич­ных слу­ча­ях без осо­бо­го акцента.

Молитвы ангелу-хранителю: очень сильная защита

О, святы́й Анге­ле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю пред­стою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ тво­е­го́ (имя), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго: не помя­ни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз окая́нный прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ тво­рю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем; яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго да́же до кончи́ны моея́; воз­бу­ди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее вре­мя живо­та́ мое­го́ без поро́ка прейти́ и сотвори́ти пло­ды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблю­ди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стину и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й Анге­ле: пред­стоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне непотре́бнем и па́че всех гре́шнейшем, да не изы́мет Преблаги́й души́ моея́ в день неча́яния мое­го́ и в день творе́ния зло́бы. Не преста́й у́бо умилостивля́я премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га мое­го́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во все́м житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и и́миже весть судьба́ми, да спасе́т мя: да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нней ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Сво­е­му́ нелицеприя́тному правосу́дию; да сподо́бит мя покая́ние при­не­сти́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́, и такова́го да́ра всеусе́рдно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен буди ми, благи́й храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти притре́петную ду́шу мою́: защи­ти́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шная мыта́рства, да храни́мь тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́ ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и го́рних Сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва о защите от болезней и недугов

Молитвы ангелу-хранителю: очень сильная защита

Вы може­те защи­щать­ся не толь­ко от явных вра­гов в чело­ве­че­ском обли­чье или в обли­ке живот­но­го, но и от неви­ди­мых вра­гов, кото­ры­ми явля­ют­ся неду­ги и болез­ни. Если чело­век пло­хо себя чув­ству­ет или боит­ся забо­леть, он может про­чи­тать Анге­лу-Хра­ни­те­лю молит­ву о защи­те от болезни.

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла мое­го́, вся ми про­сти́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми вра­га́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гре­се́ прогне́ваю Бо́га мое­го́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода мое­го́ Иису́са Хри­ста́ и всех святы́х. Ами́нь.

Молитва Ангелу-Хранителю для защиты детей

Молитвы ангелу-хранителю: очень сильная защита

Дети — это радость и бес­по­кой­ство роди­те­лей. Они гото­вы защи­тить их от любых напа­стей, но зача­стую не могут обой­тись без помо­щи Выс­ших Сил. Молит­ва анге­лу-хра­ни­те­лю о помо­щи и защи­те детей помо­жет избе­жать мно­гих проблем.

Свя­тый Анге­ле, Хра­ни­те­лю чада мое­го (имя), покрой его покро­вом тво­им от стрел демо­на, от глаз обо­льсти­те­ля и сохра­няй серд­це его в чисто­те. Аминь

Молитва для защиты от неблаговидных поступков

Молитвы ангелу-хранителю: очень сильная защита

Быва­ет, что чело­ве­ка нуж­но защи­щать… от само­го себя. Это про­ис­хо­дит, если в его душе зре­ют мыс­ли о совер­ше­нии небла­го­вид­ных поступ­ков. Они могут быть опас­ны не толь­ко для обще­ства, но и для само­го чело­ве­ка. Уча­стие в пре­ступ­ле­ни­ях может навсе­гда иска­зить его душу.

Одна­ко, если он пони­ма­ет всю опас­ность ситу­а­ции, он может обра­тить­ся к молит­ве о помо­щи от сво­е­го ангела-хранителя.

Иже будучи в глу­бо­ком огор­че­нии, но не рад излиш­ка и не ради позор­ной сыто­сти взы­ваю тебе, свя­тый ангел Христов.

Помо­ги мне, рабу Божию (имя), яко помо­га­ешь всем по воле Гос­по­да Бога. Убе­ре­ги меня от тяж­ких бед, ибо попа­ла душа моя в искушение.

Убе­ре­ги от про­ступ­ков, дабы вре­да нико­му не при­чи­нил и Божи­их запо­ве­дей тем не нарушил.

Спа­си, свя­тый, удер­жи от того, чтоб дру­гим не доста­вить стра­да­ния по недо­мыс­лию сво­е­му и сла­бо­сти своей.

Убе­ре­ги, спа­си мою душу и помо­лись за меня перед Господом.

На тебя, мой ангел-хра­ни­тель, надеж­ды свои воз­ла­гаю. Аминь.

Молитва для защиты от воров

В сво­ей повсе­днев­ной рабо­те чело­век ста­ра­ет­ся создать ком­форт­ный дом, что­бы ему и его семье было ком­форт­но и удоб­но. Одна­ко неред­ки слу­чаи про­ник­но­ве­ния воров в дом. Молит­ва Анге­лу-Хра­ни­те­лю помо­жет защи­тить ваш дом от непро­ше­ных гостей, а так­же убе­ре­жет от напа­де­ний и ограб­ле­ний на ули­це. Это очень силь­ная защи­та, и она будет тем эффек­тив­нее, чем силь­нее будет вера в полу­че­ние помощи.

Анге­ле Божий, свя­тый мой, спа­си мене, греш­ни­ка, от недоб­ро­го взгля­да, от недоб­ро­го умысла.

Убе­ре­ги мене, сла­бо­го и немощ­но­го, от татя в ночи и про­чих лихих людей. Не оставь мене, свя­тый анге­ле, в труд­ный миг.

Не поз­воль поза­быв­шим Бога загу­бить душу христианскую.

Про­сти все мои пре­гре­ше­ния, если какие есть, поми­луй меня, ока­ян­но­го и недо­стой­но­го, и спа­си от вер­ной поги­бе­ли в руках злых людей.

К тебе, анге­ле Хри­стов, взы­ваю с такой моль­бой я, недостойный.

Как изго­ня­ешь бесов из чело­ве­ка, так изго­ни опас­но­сти с пути мое­го. Аминь.

Короткая молитва

Что­бы полу­чить защи­ту, необя­за­тель­но читать вели­кие молит­вы: даже самые корот­кие, но про­из­не­сен­ные с осо­бым чув­ством и искрен­но­стью, обя­за­тель­но дой­дут до «адре­са­та» и при­не­сут пло­ды. Каж­дое утро и каж­дый вечер вы може­те читать корот­кую молит­ву, кото­рая защи­тит вас в тече­ние дня.

Анге­ле Божий, хра­ни­те­лю мой свя­тый, на соблю­де­ние мне от Бога с небе­се дан­ный! При­леж­но молю тя: ты мя днесь про­све­ти, и от вся­ка­го зла сохра­ни, ко бла­го­му дея­нию наста­ви, и на путь спа­се­ния напра­ви. Аминь.

Молитва Ангелу-Хранителю на защиту семьи

Защит­ные молит­вы мож­но читать анге­лу-хра­ни­те­лю, защи­щая не толь­ко моля­ще­го­ся от зла, но и чле­нов его семьи от раз­лич­ных бед и неприятностей.

Молю тебя, ангел хра­ни­тель мой доб­рый, кто обла­го­де­тель­ство­вал меня, све­том сво­им осе­нил меня, защи­тил от напа­сти всевозможной.

И ни зверь лютый, ни ворог мене не поверже.

И ни сти­хия, ни лихой чело­век мене не погубит.

И ничто бла­го­да­ря тво­им ста­ра­ни­ям не при­чи­нит мне зла.

Под свя­тым тво­им покро­ви­тель­ством, под защи­той тво­ей я пре­бы­ваю, любовь Гос­по­да наше­го получаю.

Так обе­ре­ги же род­ных моих, коих воз­лю­бил я, как Иисус велел, убе­ре­ги от все­го, от чего меня защитил.

Пусть ни лютый зверь, ни ворог, ни сти­хия, ника­кой лихой чело­век не при­чи­нит им зла.

О сем молю тебя, анге­ле свя­тый, вои­тель Хри­стов. И буде на все воля Божия. Аминь.

После того, как прось­бы и молит­вы были услы­ша­ны, необ­хо­ди­мо побла­го­да­рить Анге­ла-Хра­ни­те­ля, про­чи­тав бла­го­дар­ствен­ную молит­ву или про­из­не­ся сло­ва, иду­щие от все­го серд­ца, испол­нен­ные веры в Гос­по­да и любви.

Благодарственная молитва Ангелу-Хранителю

Отбла­го­да­рив и вос­сла­вив Гос­по­да сво­е­го, Еди­но­го Бога пра­во­слав­ных Иису­са Хри­ста за бла­го­де­тель­ство Его, взы­ваю к тебе, свя­тый анге­ле Хри­стов, воин Боже­ствен­ный. Взы­ваю с молит­вой бла­го­дар­ствен­ной, бла­го­да­рю тебя за милость твою ко мне и за хода­тай­ство твое за меня пред лицом Гос­по­да. Сла­вен будь в Гос­по­де, ангеле!

Оцените статью
Поделиться с друзьями
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.